Şah İsmayıl Xətai
     İletişim
     Nadir şah Əfşar
     Azərbaycan dili
     English
     Ümumi tarix
     Anketler
     Anka Memedov
     Galeri
     Ziyaretçi defteri
     Anka Memedov xəbərləri Nadir şah Əfşar haqqında
     Link listesi
     Saklı sayfalar
     Forum
     Top liste
     Anarinformasiya
     Azərbaycan tarixi
     Coğrafiya
     Riyazi düsturlar
     Biologiya
     Fizika
     Kimya
     Aforizmlər(a)
     Aforizmlər (B)
     Aforizmlər (C)
     Ç ilə başlayan aforizmlər
     D ilə başlayan aforizmlər
     E ilə başlayan aforizmlər
     Ə ilə başlayan aforizmlər
     F və G ilə başlayan aforizmlər
     Ğ və H ilə başlayan aforizmlər
     X ilə başlayan aforizmlər
     İ və I ilə başlayan aforizmlər
     J və K ilə başlayan aforizmlər
     Q və L ilə başlayan aforizmlər
     M ilə başlayan aforizmlər
     N və O ilə başlayan aforizmlər
     Ö ilə başlayan aforizmlər
     P ilə başlayan aforizmlər
     R ilə başlayan aforizmlər
     S ilə başlayan aforizmlər
     aforizmlər Ş
     Aforizmlər T
     U ilə başlayan aforizmlər
     Aforizmlər Ü
     Aforizmlər V
     Aforizmlər Y
     Aforizmlər Z
     Salatın Əsgərova
     6-ci sinif online sinaq imtahani
     Buraxılış sınaq imtahanı. IX SİNİF.Azərbaycan dili
     Buraxılış sınaq imtahanı 9-cu sinif "Zəfər" kursları riyaziyyat.
     Yeni sayfanın başlığı
     Musiqi testləri
     Gözəl status
     2-ci qrup(Azərbaycan tarixi və Riyaziyyatın 1-ci hissəsi)anka memedov - 2-ci qrup(Azərbaycan tarixi və Riyaziyyatın 1-ci hissəsi)


2-ci qrup üzrə sınaq imtahanı

Azərbaycan tarixi

1)Albaniyada kirəmit istehsalı hansı mədəniyyətdən götürülmüşdür?

A)Aşşur

B)Midiya

C)Yunan

D)Roma

E)Manna

C

2) Ərəblərin Azərbaycana hücumu başladı:

A)705-ci il

B)681-ci il

C)633-cü il

D)642-ci il

E)643-cü il

D

3) Bakı Xalq Komissarları Sovetinin sədri idi:

A) Mirhəsən Vəzirov

B) Nəriman Nərimanov

C) Məşədi Əzizbəyov

D)Məmməd Əmin Rəsulzadə

E) S. Şaumyan

E

4) Azərbaycan SSR – in ilk prezidenti:

A)Stalin

B)Heydər Əliyev

C)Elçibəy

D) A. Mütəllibov

E) İmam Mustafayev d

5) “ Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili gününün təsis edilməsi haqqında ” sərəncam imzalanmışdır:

A)2001 – ci il iyulun 18 – də

B)2001 – ci il avqustun 9 – da

C) 2001 – ci il avqustun 19 – da

D) 2001 – ci il avqust-un 22–də

E)2001-ci avqustun 15-i-də

B

6) Ölkənin daxili ticarətində müstəsna rol oynayan şəhərlərdən biri deyil(Səfəvilər dövləti):

A)Şəki

B)Ərdəbil

C)Bakı

D)Ordubad

E)Təbriz

A

7) İranın ən böyük ticarət mərkəzi idi:

A)Xoy

B)Marağa

C)Təbriz

D)Miyanə

E)Həmədan

C

8) (488-531)-ci ildə hakimiyyətdə olan Sasani şahənşahı:

A)

I Cəsur Vaçaqan

B)

I Qubad

C)

Xosrov Ənuşiravani

D)

II Yezdəgerd

E)

I Şahpur

9.Ziviyyədə Manna qalasından tapılmamışdır:

A)

qızıl cam

B)

gümüş sini

C)

parça qalıqları

D)

at qoşqu ləvazimatı

E)

buynuzvarı qədəhlər A

10. Eramızın ilk əsrlərindən başlayaraq su dəyirmanlarından harada istifadə olunmuşdur?

A)

Albaniyada

B)

Parfiyada

C)

Makedoniyada

D)

Atropatenada

A

11.Qədim hindlilərin ixtirasıdır:

A)onluq say sistemi

B)çay

C)0 rəqəmi

D)ulduzlu gyün xəritəsi C

12.E.ə 2-ci əsrdə baş vermiş bu döyüşdə Seleviklərdən ayrılıb yenidən müstəqil oldu:

A)Qavqamela

B)Maqneziya

C)Qranik

D)Pelusiya B

13. Gəncə xanlığı ləğv edildi:

A)

1804-cü il 1 yanvarda

B)

1803-cü il 29 dekabrda

C)

1805-ci il12 apreldə

D)

1804-cü il 3 yanvarda

E)

1805-ci il 1yanvarda

D

14. Nadir Şah Səfəvilər dövlətinin başına hansı yolla gəlmişdi və hansı yolla hakimiyyətdən getdi

1.Hərbə gücünə gəldi və getdi

2.Ümumiliyyətlə Səfəvilər dövlətinin başçısı olmayıb

3.Qohumları tərəfindən gəlib qardaşı tərəfindən öldürüldü

4.Heç biri 1

15. Əhəminlərin yarandığı və süqut etdiyi il:

A)e.ə 65-66-cı illər

B)e.ə 550-530-cu illər

C)e.ə 550-530-cu illər

D)1408-1410-cu illər

E)e.ə 553-331-ci illər B

16. Neolit dövrü nə vaxt başlayıb:

A) e.ə. VIII minillikdə

B) e.ə. IX minillikdə

C) e.ə. X minillikdə

D) e.ə. VI minillikdə

E) e.ə. VII minillikdə E

17.Albaniyanın paytaxtı olmuşdur:

A) Təbriz B)Şəki C)Bakı D)Şamaxı E) Naxçəvan Ə) Qəbələ Ə

18.Manna dövlətinin yaranmasından neçə il sonra İskit padşahlığı yaranmasından neçə əsr sonra İskit padşahlığı yarandı?

A)2 B)5 C)7 D)15 Ə)12 E)1 A

19. UNESKO – nun “ Dünya mədəniyyəti irsi ” siyahısına daxil edilmişdir:

A) Şəki xan sarayı

B) Həşt – Behişt sarayı

C) Bərdə türbəsi

D) Qız qalası

E)Damcılı mağarası D

20.Babək yadelli qarşı mübarizəyə başladı

A)778 B)816 C)837 B

21.Ərəblər Bərdəni necə adlandırırdılar:

A)”Arranın anası” B)”Bu iqlimin əsas şəhəri A

22. Qədim yunan mədəniyyətinə aiddir:

1. “İliada” dastanı

2. İmperator Trayanın sütunu

3. Parfenon məbədi

4. Demokritin təlimi

5. Kolizey amfiteatrı 1,3,5

23. Qədim Albaniya dövlətinin tarixinə aid deyil:

A) ərazisində Ayniana və Anariaka şəhərlərinin mövcud olması

B) alban dəstələrinin Kserksin Yunanıstana hərbi yürüşlərində iştirak etməsi

C) Azərbaycanın şimalında yaranmış ilk dövlət olması

D) indiki Ermənistan torpaqlarının (Qərbi Azərbaycan) ölkə ərazisinə daxil olması

E) təsərrüfat sahələrində çalışanların çoxunun azad adamlar olması B

24. Rusiya tərəfindən sonuncu işğal edilmiş xanlıq:

A) İrəvan B) Şamaxı C) Naxçıvan D) Qarabağ E) Lənkəran A

25. Uyğunluq gözlənilmişdir: A) ilk metal əldə edilmişdir – orta paleolit dövründə

B) ilk dəfə at əhliləşdirilmişdir – neolit dövründə

C) qəbilənin həyatında qadınlar mühüm rol oynayırdılar – üst paleolit dövründə

D) ilkin şəhər mərkəzləri yaranmışdır – eneolit dövründə

E) daşların deşilməsi və cilalanması öyrənilmişdir – mezolit dövründə C

Riyaziyyat

26.800 manata alınan mal 5 % gəlirlə neçə manata satılar? A

A)

840

B)

815

C)

820

D)

832

E)

850

 

 

27. Mühərrik 3 saat ərzində bütün yanacağın 12%-ni sərf edirsə, bütün çəndəki yanacaq nə qədər vaxta çatar?

A100 B)30 C)15 D)26 E)25 E

28. Rasional ədədlər nəyə deyilir? A

A)

bütün müsbət və mənfi ədədlərə rasional ədədlər deyilir

B)

deyilir mənfi müsbət

C)

mənfi- müsbət + bunlardır

D)

müsbət və mənfi ədədlər

29. Kəsrlərdən hansı ən kiçikdir? B

A) 56/240 B) 28/130 C) 0, 224 D) 28/125 E) 56/250

30. İki ədədin cəmi 5, fərqi 3-dür.Bu ədədlərin hasilini tapın.

A)2 B)5 C)3 D)6 E)4 E

31. f(x)=x2+x-1 və g(x)=x-1 olduğuna görə, 
g(f(x))<0 bərabərsizliyini həll edin: C

A)

(1;2)

B)

(0;2)

C)

(-2;1)

D)

(-2;2)

E)

(-1;2)

 

32.Biri o birindən 500 böyük olan qonşu bucaqların dərəcə ölçülərini tapın.D

A)

1000; 800

B)

110; 70

C)

60; 120

D)

65; 115

E)

140; 40

33. Dərəcə ölçüləri 7:11 olan qonşu bucaqların dərəcə ölçülərini yapın.A

A)

700 və 1100

B)

500 və 1300

C)

900 və 900

D)

60və 1200

E)

80və 1000

34. Qonşu bucaqların fərqi 50o-dir.Böyük bucağı tapın.

A)

120o

B)

125o

C)

135o

D)

145o

E)

115o

 


Bugün 2 ziyaretçi (24 klik) kişi burdaydı!

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=