Şah İsmayıl Xətai
     İletişim
     Nadir şah Əfşar
     Azərbaycan dili
     English
     Ümumi tarix
     Anketler
     Anka Memedov
     Galeri
     Ziyaretçi defteri
     Anka Memedov xəbərləri Nadir şah Əfşar haqqında
     Link listesi
     Saklı sayfalar
     Forum
     Top liste
     Anarinformasiya
     Azərbaycan tarixi
     Coğrafiya
     Riyazi düsturlar
     Biologiya
     Fizika
     Kimya
     Aforizmlər(a)
     Aforizmlər (B)
     Aforizmlər (C)
     Ç ilə başlayan aforizmlər
     D ilə başlayan aforizmlər
     E ilə başlayan aforizmlər
     Ə ilə başlayan aforizmlər
     F və G ilə başlayan aforizmlər
     Ğ və H ilə başlayan aforizmlər
     X ilə başlayan aforizmlər
     İ və I ilə başlayan aforizmlər
     J və K ilə başlayan aforizmlər
     Q və L ilə başlayan aforizmlər
     M ilə başlayan aforizmlər
     N və O ilə başlayan aforizmlər
     Ö ilə başlayan aforizmlər
     P ilə başlayan aforizmlər
     R ilə başlayan aforizmlər
     S ilə başlayan aforizmlər
     aforizmlər Ş
     Aforizmlər T
     U ilə başlayan aforizmlər
     Aforizmlər Ü
     Aforizmlər V
     Aforizmlər Y
     Aforizmlər Z
     Salatın Əsgərova
     6-ci sinif online sinaq imtahani
     Buraxılış sınaq imtahanı. IX SİNİF.Azərbaycan dili
     Buraxılış sınaq imtahanı 9-cu sinif "Zəfər" kursları riyaziyyat.
     Yeni sayfanın başlığı
     Musiqi testləri
     Gözəl status
     2-ci qrup(Azərbaycan tarixi və Riyaziyyatın 1-ci hissəsi)anka memedov - 6-ci sinif online sinaq imtahani


1.Verilənlərə əsasən tənasüb qurun.
Orta hədlər:2,240 Kənar hədlər:12,40  a)2:240=12:40 b)40:2=12:240 c)12:2=240:40 d)240:12=40:2
2.Yolun 20%-ni getdikdən sonra qalan yolun 10 %-ni gedən turistlər daha 180 km yol getməli idilər.Cəmi yolun uzunluğunu tapın.a)200 b)250 c)600 d)102 
3.x=3,7,9 y=9,17,21 olarsa,asılılığı tapın. 
4."O,yol gedir." cümləsində səhv fikri tapın.
a)Yol sözü təsirlik haldadır.
b)O,işarə əvəzliyidir.
c) Xəbər feli xəbərdir
d)gedir sözü indiki zamandadır.
5.m=1200kq,V=300molarsa,cismin sıxlığını tapın. a)4 b)36 c)360 000 d)12

6.P=7800kq,V=200L olarsa, cismin kütləsini tapın. a)1560kq b)1 560 000  c)39 
7.P=8m:kq, m=1600kq olarsa,cismin həcmini tapın. a)200m3   b)12800 c)12,8 c)28                                                   
 8.1sm3=x mm3   olarsa, x-i tapın.a)1000 b)30 c) 1000000 d)3,1
9. Bölgünün qiyməti 20 qram olan tərəzinin xətası nə qədərdir? a)20 b)10 c)4 d)5 
10.Bu ölkələrdən birində BS-dən istifadə olunur:a)ABŞ b)Lİberiya c)Birma d)Vyetnam
11.Gündüz:+42C Gecə:+27C olarsa,hava neçə dərəcə olar? a)10C b)11C c)15C d)69C
12.Məntiqi ardıcıllığı müəyyən edin:Balıqlar,amfibialar,sürünənlər,quşlar,.. a)hüceyrə  b)traxeya c) məməlilər.         13.Amerikanı kim kəşf edib? a)Magellan b)A.Vespuçi c)Vasko.D.Q d)X.Kolumb
14.Roma Respublikası neçənci ildə yaradılıb?a)e.ə753-cü il b)e.ə448-ci il   c)b.e 12-ci il                             
                                      Cavablar:
c,b,y=2x+3,b,a,a,a,a,b,d,c,c,d,a
Bugün 2 ziyaretçi (59 klik) kişi burdaydı!

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=