Şah İsmayıl Xətai
     İletişim
     Nadir şah Əfşar
     Azərbaycan dili
     English
     Ümumi tarix
     Anketler
     Anka Memedov
     Galeri
     Ziyaretçi defteri
     Anka Memedov xəbərləri Nadir şah Əfşar haqqında
     Link listesi
     Saklı sayfalar
     Forum
     Top liste
     Anarinformasiya
     Azərbaycan tarixi
     Coğrafiya
     Riyazi düsturlar
     Biologiya
     Fizika
     Kimya
     Aforizmlər(a)
     Aforizmlər (B)
     Aforizmlər (C)
     Ç ilə başlayan aforizmlər
     D ilə başlayan aforizmlər
     E ilə başlayan aforizmlər
     Ə ilə başlayan aforizmlər
     F və G ilə başlayan aforizmlər
     Ğ və H ilə başlayan aforizmlər
     X ilə başlayan aforizmlər
     İ və I ilə başlayan aforizmlər
     J və K ilə başlayan aforizmlər
     Q və L ilə başlayan aforizmlər
     M ilə başlayan aforizmlər
     N və O ilə başlayan aforizmlər
     Ö ilə başlayan aforizmlər
     P ilə başlayan aforizmlər
     R ilə başlayan aforizmlər
     S ilə başlayan aforizmlər
     aforizmlər Ş
     Aforizmlər T
     U ilə başlayan aforizmlər
     Aforizmlər Ü
     Aforizmlər V
     Aforizmlər Y
     Aforizmlər Z
     Salatın Əsgərova
     6-ci sinif online sinaq imtahani
     Buraxılış sınaq imtahanı. IX SİNİF.Azərbaycan dili
     Buraxılış sınaq imtahanı 9-cu sinif "Zəfər" kursları riyaziyyat.
     Yeni sayfanın başlığı
     Musiqi testləri
     Gözəl status
     2-ci qrup(Azərbaycan tarixi və Riyaziyyatın 1-ci hissəsi)anka memedov - Biologiya


                                                 Suallar:

1.       1.Hansı alim bitkilərin tarixini yazmışdır?

2.      2. Hansı alim heyvanların  tarixini yazmışdır?

3.      3. Sistematikaya görə insan hans cinsə mənsubdur?

4.       4.1 bakteriya neçə dəqiqədə 2  yerə bölünür?

5.      5. Təkhüceyrəlilərlə çoxhüceyrəlilərin fərqi nədir?

6.       6.Hüceyrələr neçə cür bölünür?

a)3  B)2

        7.O, suda sürətlə hərəkət edən çoxlu miqdarda canlı varlıq gördü və bunları “animalkulyuslar”, yəni “kiçik heyvancıqlar” adlandırdı. Əvvəlcə “kiçik heyvancıqlar”ın yağış vasitəsilə dolçaya düşdüklərini güman etdi. Ancaq yağış suyunda onların olmadığını müəyyən etdikdən sonra bu fikirdən əl çəkdi. O, belə qənaətə gəldi ki, gördüyü bu canlı “heyvancıqlar” uzun müddət qalmış durğun sularda yaranır. “ Bunlar kimə aiddir?

 

     

Hansı giləmeyvədir?
A) Feyxoa
B) Zoğal
C) Kələm
D) Gavalı
Aşağıdakılardan hansı dən meyvədir?
A) Qarğıdalı
B) Noxud
C) Tütün
D) Lobya
Hansı çəyirdəkli meyvədir?
A) Zoğal
B) Heyva
C) Üzüm
D) Günəbaxan
Noxud hansı quru meyvəyə aiddir?
A) Çəyirdəklimeyvə
B) Paxlameyvə
C) Giləmeyvə
D) Buynuz meyvə
Aşağıdakı hansı meyvələr külək vasitəsi ilə yayılır?
A) Palıd, göyrüş, xaş – xaş
B) Cökə, atpıtrağı, cır alma
C) Ağcaqayın, cökə, göyrüş
D) Xaş – xaş, yonca, ağcaqayın
Şirəli meyvələrdə lətli hissə meyvədə harada yerləşir?
A) Meyvənin yarpağı ilə toxumu arasında
B) Meyvənin qabığı ilə toxumu arasında
C) Meyvənin meyvəyanlığı ilə taycıq arasında
D) Meyvədələtli hissə olmur
Çəyirdəkli meyvələr hansılardır?
A) Şaftalı, gavalı, ərik, zeytun, zoğal
B) Günəbaxan, akasiya, palıd, buğda
C) Akasiya, noxud, lobya, üçyarpaq yonca
D) Paxlameyvə, günəbaxan, pomidor, xiyar
Giləmeyvələr hansılardır?
A) Qarağat, qarağac, fındıq, fıstıq
B) Palıd, portağal, buğda, noxud
C) Şaftalı, pomidor, qarpız, günəbaxan
D) Pomidor, qarağat, üzüm, feyxua
Dənmeyvə nəyə deyilir?
A) Meyvənin qabığı ilə toxumu arasında olan lətli hissəyə dənmeyvə deyilir
B) Meyvəyanlığı toxumla bitişikdir, bir-birindən ayrılmır və bunlara dənmeyvə deyilir
C) Dəmmeyvə toxumlar qınşəkilli iki taycıqdan ibarətdir
D) Meyvə və toxumların yayılmağa uyğunlaşması dənmeyvə adlanır
Quru meyvələr hansılardır?
A) Portağal, paxla, palıd, şaftalı
B) Şaftalı, üçyarpaq yonca, noxud, fındıq
C) Qarağat, qarağac, fındıq, fıstıq
D) Paxla, palıd qozası, günəbaxan, fındıq
Paxlameyvələr hansılardır?
A) Noxud, pomidor, qarağat
B) Lobya, noxud, Üçyarpaq yonca, akasiya
C) Akasiya, palıd, buğda, günəbaxan
D) Pomidor, qarağat, qarağac
Toxumcameyvələrdə meyvəyanlığı necə olur?
A) Meyvəyanlığı toxumun içərisində yerləşir
B) Meyvəyanlığı nazik arakəsmənin üzərində yerləşir
C) Meyvəyanlığı dərici formasında olur və toxumla birləşmir
D) Meyvəyanlığı nazik arakəsmənin üzərində və toxumun içərisində yerləşir
Buynuzmeyvələrə hansılar daxildir?
A) Yemiş, xiyar, pomidor
B) Kələm, vəzəri, quşəppəyi, ağ turp
C) Pambıq, xaş-xaş
D) Quşəppəyi, pambıq
Qutucuqmeyvələrə hansılar daxildir?
A) Pomidor, xiyar
B) Xaş-xaş, pambıq
C) Xiyar, pambıq
D) Yemiş, qarpız
Meyvə nədən əmələ gəlir?
A) Saplaqdan
B) Yumurtacıqdan
C) Yumurtalıqdan
D) Yarpaqdan
Bitkilər necə yayılırlar?
A) heyvanlar vasitəsilə
B) insanlar vasitəsilə
C) insanlar və heyvanlar çaylar vasitəsilə və öz-özünə
D) quşlar vasitəsilə
E) özü vasitəsilə
Şaftalı çiçəyinin yumurtalığında neçə yumurtacıq olar?
A) 4
B) 3
C) 1
D) 2
E) çox
Paxlameyvə hansıdır?
A) zəncirotu
B) noxud
C) zirinc
D) qanqal
E) lalə
Aşağıdakılardan hansı dən meyvədir?
A) Lobya
B) Tütün
C) Zoğal
D) Noxud
E) Qarğıdalı

Hansı meyvə tipində meyvəyanlığı dəricik formasında olur və toxumla birləşmir?
A) dənmeyvədə
B) buynuzmeyvədə
C) toxumcameyvədə
D) giləmeyvədə
E)paxlameyvədə
Hansı bitkinin meyvəsi çəyirdəkli meyvədir
A) Akasiyanın
B) Göyəmin
C) Kələmin
D) Qarağatın
E) Palıdın
Şirəli meyvələr nəyə deyilir?
A) Yumurtalıq və çiçək yatağı iştirak edən bitkilərə şirəli meyvələr deyilir.
B) Toxumu əhatə edən meyvəyanlığı şirəli , lətli hissədən ibarət olan meyvələrə şirəli meyvələr deyilir.
C) Yumurtalıqdan inkişaf edən bitkilərə şirəli meyvələr deyilir.
D) üzəri nazik qabıqla örtülmüş və içərisində çoxlu toxumları olan meyvələrə şirəli meyvələr deyilir.
E) Meyvə ləti nazik qabıqla örtülmüş, içərisində bir toxumu olan meyvələrə deyilir.
Dayaq köklərinə aiddir:
A) jenşen
B) səhləb
C) turp
D) banyan
E) söyüd
Hansı giləmeyvədir?
A)  
B) turp
C) üzüm
D) kələm
E) fındıq
Hansı çəyirdəkli meyvədir?
A) zeytun
B) pomidor
C) üzüm
D) qarağat
E) feyxoa
Hansı bitki toxumlarını özü yayır?
A) süpürüm
B) şaftalı
C) zəncirotu
D) heç biri
E) qovaq
hansı bitkinin liflərindən həsir toxunur
A) Mantar palıdı
B) Cökə
C) Qarağacı
D) Kətan
E) Gəndalaş
Hansı birtoxumlu şirəli meyvədir?
A) alma
B) nar
C) üzüm
D) şaftalı
E) armud
Kök qarmaqcıqlarına aiddir:
A) dağ sarmaşığı
B) turp
C) söyüd
D) səhləb
E) banyan
Kökü 15-20 m dərinliyə gedir:
A) alma
B) pambıq
C) qarayonca
D) dəvətikanı
E) armud
Kökümeyvəlidir:
A) georgin
B) söyüd
C) səhləb
D) jenşen
E) batat
Meyvəköklərin ucunda aşağıdakılardan hansı yerləşir
A) Yan köklər
B) Əsas kök
C) Kök üsküyü
D) Gövdə
E) Təpə tumurcuğu
Paxla və buynuzmeyvələrdə nə görə meyvəsi tam yetişməmiş yığılır?
A) Onlar yetişəndə qınları çatlayır və toxumlar dağılır. Belliklə də yayılırlar
B) insanın üstünə yapışıb. dağılırlar. belliklə də yayılırlar
C) onlar yetişəndə zülallar dağılır
D) Onlar yetişəndə zəhərli olur
E) heyvanların yununa yapışıb başqa yerlərə aparılır
Hansı toxumcameyvədir?
A) vəzəri
B) quşəppəyi
C) kələm
D) qanqal
E) turp
Hansı giləmeyvədir?
A) şaftalı
B) zeytun
C) feyxoa
D) ərik
E) gavalı
Hansı bitkilər toxumlarını özü yayır?
A) xiyar
B) pomidor
C) palıd
D) günəbaxan
E) cökə
Hansı qutucuq meyvədir?
A) xardal
B) turp
C) qanqal
D) günəbaxan
E) bənövşə
Göstərilənlərdən hansı üzvi gübrədir?
A) Ammonium-nitrat
B) Kül
C) Kalium-xlorid
D) Torf
E) Superfosfat
Çiçəkli bitki hesab olunur:
A) İldə bir dəfə çiçək açan bitkilər
B) Ömüründə bir dəfə də olsa çiçək açan bitkilər
C) Bir neçə dəfə çiçək açan bitkilər
D) İldə iki dəfə çiçək açan bitkilər
Bitki orqanı deyilir:
A) Bitki orqanizmininoxşar hüceyrələr qrupu
B) Oxşar quruluşa və formaya malik olub, bir neçə funksiyanı yerinə yetirən
C) Bir neçə funksiya yerinə yetirən hissəsi
D) Bitkini qida maddələri ilə təmin edən hissəsi

Bugün 2 ziyaretçi (49 klik) kişi burdaydı!

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=