Şah İsmayıl Xətai
     İletişim
     Nadir şah Əfşar
     Azərbaycan dili
     English
     Ümumi tarix
     Anketler
     Anka Memedov
     Galeri
     Ziyaretçi defteri
     Anka Memedov xəbərləri Nadir şah Əfşar haqqında
     Link listesi
     Saklı sayfalar
     Forum
     Top liste
     Anarinformasiya
     Azərbaycan tarixi
     Coğrafiya
     Riyazi düsturlar
     Biologiya
     Fizika
     Kimya
     Aforizmlər(a)
     Aforizmlər (B)
     Aforizmlər (C)
     Ç ilə başlayan aforizmlər
     D ilə başlayan aforizmlər
     E ilə başlayan aforizmlər
     Ə ilə başlayan aforizmlər
     F və G ilə başlayan aforizmlər
     Ğ və H ilə başlayan aforizmlər
     X ilə başlayan aforizmlər
     İ və I ilə başlayan aforizmlər
     J və K ilə başlayan aforizmlər
     Q və L ilə başlayan aforizmlər
     M ilə başlayan aforizmlər
     N və O ilə başlayan aforizmlər
     Ö ilə başlayan aforizmlər
     P ilə başlayan aforizmlər
     R ilə başlayan aforizmlər
     S ilə başlayan aforizmlər
     aforizmlər Ş
     Aforizmlər T
     U ilə başlayan aforizmlər
     Aforizmlər Ü
     Aforizmlər V
     Aforizmlər Y
     Aforizmlər Z
     Salatın Əsgərova
     6-ci sinif online sinaq imtahani
     Buraxılış sınaq imtahanı. IX SİNİF.Azərbaycan dili
     Buraxılış sınaq imtahanı 9-cu sinif "Zəfər" kursları riyaziyyat.
     Yeni sayfanın başlığı
     Musiqi testləri
     Gözəl status
     2-ci qrup(Azərbaycan tarixi və Riyaziyyatın 1-ci hissəsi)anka memedov - Fizika


Zaman hansı hərflə işarə edilir?
A) q
B) t
C) m
D) s
BS – də zaman vahidi kimi qəbul edilmişdir:
A) Saniyə
B) Metr
C) Dəqiqə
D) Kiloqram
Uzunluq hansı hərf ilə işarə olunur?
A) t
B) l
C) m
D) S
BS – də sahə vahidi qəbul edilmişdir:
A) M
B) m
C) sm
D) m
Temperaturu ölçmək üçün istifadə olunan cihaz adlanır:
A) Barometr
B) Kondensator
C) Lupa
D) Termometr
Bunlardan hansı müşahidə əsasında öyrənilir?
A) gecə gündüzün əmələ gəlməsi
B) soyudulmuş qabın divarlarında su damcıları əmələ gəlir
C) yüngül cisimlər suda üzür
D) qatıq ağdır
E) Azərbaycanda gecə yatılır
Məkan anlayışının ölçü xarakteristikası aşağıdakılardan hansıdır?
A) sahə
B) metr
C) kütlə
D) saniyə
1 sutka neçə saniyəyə bərabərdir?
A) 86400
B) 7490
C) 24
D) 7325
E) 3600
Cismin və ya hadisənin təcrübədə ölçülə bilən xarakteristikaları adlanır:
A) Fiziki cihazlar
B) Fiziki kəmiyyətlər
C) Riyazi kəmiyyətlər
D) Fiziki xətalar
BS – də uzunluq vahidi qəbul edilmişdir:
A) Sm
B) m
C) dm
D) mm
Cihazın mütləq xətasının ölçmənin qiymətinə nisbətinin faizlə ( % ) ifadəsi adlanır:
A) Nisbi xəta
B) Mütləq xəta
C) Kəmiyyətin orta qiyməti
D) Xəta
Xətalar əsasən hansı iki səbəbdən yaranır ?
A) 1)Ölçülərin qeydə alınması prosesindəki qeyri-dəqiqlikdən 
2)Cihazların dərəcələnməsindəki qeyri-dəqiqlikdən
B) 1)Fiziki kəmiyyətlərin heablanmasındakı qeyri-dəqiqlik 
2)(a-b):n düsturunun heablanmasında qeyri-dəqiqlik
C) 1)Ədədin qısa yazılışının ən sadə üsulu 10 ədədinin qüvvətindən istifadə edərkən qeyri dəqiqlik
D) 1)Tirciyin hesablanmasında düsturunun səhv hesablanması 
2) xətanın delta ilə işarələnməsi
E) Belə bir fərziyyə yoxdur
Həcim hansı cihazla ölçülür?
A) Dinamometr
B) Spidometr
C) Tərəzi
D) Menzurka
E) Arometr
Hansı fiziki kəmiyyətdir?
A) heç biri
B) cisim
C) trayektoriya
D) sürət
E) maddə
Vaxtı ölçən cihaz hansıdır?
A) voltmetr
B) ştangenpərgar
C) termometr
D) menzurka
E) saniyəölçən
1 karat neçə kiloqramdır?
A) 2 kq
B) 20 kq
C) 0.2 kq
D) 0.0002 kq
E) 0.002 kq
“ hərəkət – sonsuzluğa doğru fasiləsiz dəyişmədir. Sükunət isə təbii hərəkətin öz təbii halına ( dayanıqlı vəziyyətinə ) qayıtmasıdır ” – fikri məxsusdur:
A) N.Tusiyə
B) Bəhmənyara
C) L.İmanova
D) A. Muxtarova
Ümumdünya cazibə qanununu, işığın dalğa və zərrəcik xassəli olması ideyasını Avropa və Amerika alimlərindən xeyli əvvəl əsaslandırmışdır:
A) Landau Lev
B) N.Tusi
C) Bəhmənyar
D) H.Abdullayev
Azərbaycanda “ yarımkeçiricilər fizikası məktəbi ” nin əsasını qoymuşdur:
A) L.İmanov
B) A.Muxtarov
C) H.Abdullayev
D) A.Abaszadə
Azərbaycanda nəzəri fizika məktəbini yaratmışdır:
A) A.Muxtarov
B) N.Tusi
C) H.Abdullayev
D)
D)L.İmanov
Müasir fizika elminin inkişafında özünəməxsus rolu olan Azərbaycan alimlərindən biri deyil:
A) A.Muxtarov
B) A.Abaszadə
C) İ.Lətifov
D) Ceyms Maksvell
“Böyük dayaq” əsəri kimə məxsusdur?
A) M.İbrahimov
B) S.Vurğun
C) S.S.Axundov
D) S.Rüstəm
Hadisələrin gedişinə müdaxilə etmədən onların hiss üzvlərinin vasitəsilə duyı, yaxud xüsusi cihazlarla məqsədli şəkildə seyr edilməsi adlanır:Xəta bildirulmas
A) Nəzəriyyə
B) İsbat
C) Müşahidə
D) Eksperiment
İlk fiziki nəzəriyyənin əsasını kim qoymuşdur?
A) Albert Eynşteyn
B) Ceyms Maksvell
C) İsaak Nyuton
D) N. Tusi
Elektromaqnit sahəsinin nəzəriyyəsini yaratmaqla, klassik mexanikanın tətbiqolunma sərhəddinin mövcudluğunu
A) Ceyms Maksvell
B) İsaak Nyuton
C) Aristotel
D) Albert Eynşteyn
BS – də qüvvə momentinin vahidi hansıdır?
A) m/san
B)
C) m
D) San
Lingin kiçik qoluna 300 N, Böyük qoluna isə 20 N qüvvə təsir edir. Kiçik qolun uzunluğu 5 sm – dir. Böyük qolun uzunluğunu hesablayın:
A) 20 sm
B) 15 sm
C) 75 sm
D) 0,5 m
Qüvvə momenti hansı hərf ilə işarə edilir?
A) l
B) S
C) M
D) F
Qüvvə momenti hansı düsturla təyin edilir?
A)
B)
C)
D)
Fd ifadəsi ilə hansı fiziki kəmiyyət təyin olunur ( F – qüvvə, d – qüvvənin qoludur )?
A) Təzyiq
B) Faydalı iş əmsalı
C) Arximed qüvvəsi
D) Qüvvə momenti
Lingin tarazlıq şərtini ifadə edən bərabərlik hansıdır?
A)
B)
C)
D)
Maddələrin zərrəciklərdən təşkil olunması fərziyyəsi məxsusdur:
A) Demokritə
B) Bəhmənyara
C) Albert Eynşteynə
D) Əl – Həzənə
Müşahidələr əsasında planetlərin Günəş ətrafında hərəkət etdiyini müəyyənləşdirərək, heliosentrik sisteminin mövcudluğu ideyasını irəli sürmüşdür:
A) N.Tusi
B) Arximed
C) İsaak Nyuton
D) Arximed
400q kütləli arabacığa 1.5m/san2 təcil verən qüvvəni hesablayın
A) 56 N
B) 0.6N
C) 14 N
D) 7 N
E) 1.7 N
Hadisələrin əvvəlcədən düşünülməsi nəyə deyilir?
A) müşahidə
B) eksperiment
C) nəzəriyyə
D) fizika
E) təbiət
Esperd üsulunun banilərindən biri.
A) hamısı
B) Nyuton
C) Demokrit
D) Eynşteyn
E) Maksvell
Kimyəvi hadisəni göstərin?
A) Suyun Donması
B) Qurğusunun əriməsi
C) Südün turşuması
D) Buzun Əriməsi
E) Dəmirin Xırdalanması
Fizika texnikada nəyin əsasıdır?
A) heç nəyin
B) kosmik vasitələr
C) dünyadakı hər bir yeniliyin
D) sadəcə təyyarənin
E) telefon, kompüter
Fizika texnikada neyin əsasıdır?
A) telefon, kompüter
B) heç neyin
C) dünyadakı hər bir yeniliyin
D) kosmik vasitələr
E) sadəcə təyyarənin
Anlayışlardan hansı fiziki cismi bildirir
A) qram
B) saniyə
C) qarışıq
D) qaynama
41 Mexanika nədir?a)hərəkət b)diffuziya
c)cisimlərin bir birinə qarşı hərəkəti.
E)Kütlə

42.Enerjinin neçə növü var? a)4 b)6 c)9 d)7 e)3
43.Sıxlığın düsturu: a)m:v b)m:P c)mv  d)mP 


 

Bugün 2 ziyaretçi (17 klik) kişi burdaydı!

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=