Şah İsmayıl Xətai
     İletişim
     Nadir şah Əfşar
     Azərbaycan dili
     English
     Ümumi tarix
     Anketler
     Anka Memedov
     Galeri
     Ziyaretçi defteri
     Anka Memedov xəbərləri Nadir şah Əfşar haqqında
     Link listesi
     Saklı sayfalar
     Forum
     Top liste
     Anarinformasiya
     Azərbaycan tarixi
     Coğrafiya
     Riyazi düsturlar
     Biologiya
     Fizika
     Kimya
     Aforizmlər(a)
     Aforizmlər (B)
     Aforizmlər (C)
     Ç ilə başlayan aforizmlər
     D ilə başlayan aforizmlər
     E ilə başlayan aforizmlər
     Ə ilə başlayan aforizmlər
     F və G ilə başlayan aforizmlər
     Ğ və H ilə başlayan aforizmlər
     X ilə başlayan aforizmlər
     İ və I ilə başlayan aforizmlər
     J və K ilə başlayan aforizmlər
     Q və L ilə başlayan aforizmlər
     M ilə başlayan aforizmlər
     N və O ilə başlayan aforizmlər
     Ö ilə başlayan aforizmlər
     P ilə başlayan aforizmlər
     R ilə başlayan aforizmlər
     S ilə başlayan aforizmlər
     aforizmlər Ş
     Aforizmlər T
     U ilə başlayan aforizmlər
     Aforizmlər Ü
     Aforizmlər V
     Aforizmlər Y
     Aforizmlər Z
     Salatın Əsgərova
     6-ci sinif online sinaq imtahani
     Buraxılış sınaq imtahanı. IX SİNİF.Azərbaycan dili
     Buraxılış sınaq imtahanı 9-cu sinif "Zəfər" kursları riyaziyyat.
     Yeni sayfanın başlığı
     Musiqi testləri
     Gözəl status
     2-ci qrup(Azərbaycan tarixi və Riyaziyyatın 1-ci hissəsi)anka memedov - Kimya


Avoqadro qanuna əsasən bərabər temperatur və təzyiqdə bərabər qaz həcmləri nədən təşkil olunub?
A) müxtəlif sayda zərrəcikdən
B) müxtəlif sayda molekul və ya zərrəcikdən
C) müxtəlif sayda atomlardan
D) eyni sayda molekul və ya zərrəcikdən
E) eyni sayda atomlardan
İdeal qazın molyar həcmi nə qədərdir?
A) 22.4 litr
B) 23.4 litr
C) 24.4 litr
D) 21.4 litr
E) 20.4 litr
Avoqadro qanununa əsaslanaraq deyə bilərik:
A) İdeal qaz sabitinin qiyməti bütün qazlar üçün müxtəlifdir
B) İdeal qaz sabitinin qiyməti bəzi qazlar üçün müxtəlifdir
C) İdeal qaz sabitinin qiyməti bəzi qazlar üçün eynidir
D) İdeal qaz sabitinin qiyməti oksigendən başqa bütün qazlar üçün eynidir
E) İdeal qaz sabitinin qiyməti bütün qazlar üçün eynidir
Avoqadro qanunu, birləşmiş qaz qanunu ilə birgə yaradır:
A) ideal qazın molyar həcmi
B) ideal qaz qanununu
C) İzotermik prosesi
D) Avoqadro ədədini
E) İzotermik qanunu
Eyni şəraitdə müxtəlif qazların eyni sayda hissəcikləri üçün hansı ifadələr doğrudur?
A) müxtəlif maddə miqdarına malikdir
B) eyni sayda atoma malikdir
C) eyni kütləyə malikdir
D) eyni həcmə malikdir
E) müxtəlif həcmə malikdir
Oksigenin allotropik şəkildəyişmələrindən birinin havaya görə nisbi sıxlığı 1.665-dir.Bu qazın molekulunda neçə oksigen atomu var?
A) 3
B) 4
C) 8
D) 1
E) 2
Avoqadro qanunun riyazi ifadəsi necədir?
A) V/a = n
B) n/V = a
C) n/a = V
D) V/n = a
E) a/n = V
Hidogenə görə nisbi sıxlığı 8, 5-ə bərabər olan qazın 0, 2 molu neçə qramdır?
A) 1, 7
B) 2.8
C) 1, 4
D) 3, 8
E) 3, 4
Suda həll olan əsaslar necə adlanır?
A) qələvilər
B) əsaslar
C) halogen
D) turşu
E) amfoter
Hansı sıradakı maddələrin hamısının həcmi normal şəraitdə 22, 4 l deyil?
A) n, o, h
B) p, o, n
C) Ca.Cl, C
D) H, F.Cl
E) Fe, P, C
Verilmiş qazları sıxlıqlarının artma sırasi ilə düzün
I.CO      II.NO     III. O2
Ar(C)=12    Ar(O)=16    Ar(N)=14
A) C)II,I,III
B) E)III.I,II
C) B)I,III,II
D) D)I,II,III
E) A)III,III,I
Avaqadro qanunu maddənin hansı aqreqat halı üçün ödənilir?
A) maye
B) bərk
C) qaz
D) qaz və bərk
E) maye və qaz
128 q kükürd qazında neçə qram kükürd elementi olur?
A) 49 q
B) 15 q
C) 58 q
D) 108 q
E) 64 q
12 mol KNO3-də neçə qram H20 var?
A) 26 qram
B) 45 qram
C) 98 qram
D) 34 qram
E) 56 qram
Nisbi molekulyar kütləsinin vahidi nədir?
A) 1 q
B) yoxdur
C) 1 mol
D) 1 kq
E) 1 N
Maddənin molyar kütləsi nəyə bərabərdir?
A) onun nisbi molekul kütləsinin Avoqadro ədədinə nisbətinə
B) Avoqadro ədədinə
C) onun nisbi molekul kütləsi ilə Avoqadro ədədinin cəminə
D) onun nisbi molekul kütləsinin Avoqadro ədədinə hasilinə
E) nisbi molekul kütləsi ilə nisbi atom kütləsinin cəminə
Maddənin molyar kütləsi nəyə bərabərdir?
A) Avoqadro ədədinə
B) Avoqadro sabitinə
C) həmin maddənin kütləsinin maddə miqdarına olan nisbətinə
D) həmin maddənin kütləsi ilə maddə miqdarının cəminə
E) nisbi atom kütləsi və nisbi molekul kütləsinin cəminə
Avoqadro ədədinə bərabər sayda hissəciklərin kütlələri cəmi necə adlanır?
A) Atom kütləsi
B) Nisbi molekulyar kütlə
C) Molyar kütlə
D) Avoqadro ədədi
E) Avoqadro sabitinə
Verilmiş maddədəki molekullar sayının Avoqadro sabitinə olan nisbətinə nə deyilir?
A) Avoqadro sabiti
B) Mol
C) Maddə miqdarı
D) Molyar kütlə
E) Nisbi molekulyar kütləsi
Kütləsi 0,012kq olan karbondakı atomların sayı necə adlanır?
A) Maddə miqdarının vahidi
B) Mol
C) Molyar kütlə
D) Maddə miqdarı
  Avoqadro sabiti      

Hansı maddə arenlərə aid deyil?
A) stirol
B) m-ksilol
C) benzol
D) toluol
E) p-ksilol
Aromatik karbohidrogen deyil
A) Metilbenzol
B) Benzol
C) Heç biri
D) Metil
E) Metil etil benzol
Benzolun qatnama temperaturu neçədir?
A) 80,1 C
B) 100 0 C
C) 56,7 C
D) 18,6 0 C
E) 20 C
Hibrid orbitallarının sayı 18-ə bərabər olan aren molekulunda siqma rabitələrin ümumi sayını müəyyən edin
A) 14
B) 20
C) 6
D) 12
E) 18
Benzoy turşusunun duzlarını qələvi ilə qızdırdıqda hansı üzvi maddə alınar?
A) Metilbenzol
B) fenol
C) Naftalin
D) Tsikloheksan
E) Benzol
Benzol molekulunda hansı hibridləşmə mövcuddur?
A) s
B) p
C) sp
D) sp3
E) sp2
1mol aren molekulu yanan zaman ayrılansuyumolsayı n-3-ə bərabər olarsa aren molekulunda karbon atomlarının sayının müəyyən edin.
A) n+6
B) 2n-6
C) n-3
D) n
E) n-2
Benzolun kimyəvi formulunu göstərin:
A) C2H2
B) CH4
C) C3H8
D) C6H6
E) C6H12
Benzolun 16 hidrogen atomu olan homoloqunun tərkibində neçə karbon atomu var?
A) 11
B) 12
C) 7
D) 8
E) 10
Alkinlərdə karbonlakarbon arasında bucaq neçə dərəcədir?
A) 109, 28
B) 140
C) 134
D) 120
E) 180
Molyar kütləsi 54 qram olan alkin molekulunda neytron sayını müəyyən edin
A) 12
B) 6
C) 24
D) 30
E) 8
Alkinlərin ilk nümayəndəsində neçə karbon atomu var?
A) 3
B) yoxdur
C) 4
D) 2
E) 1
Propin molekulunda neçə ədəd siqma rabitə var?
A) 5
B) 4
C) 8
D) 6
E) 7
Alkinlərin ümumi formulu
A) CnH2n-2
B) CnH2n+2
C) CnH2N-6
D) Cnh2n-4
E) CnH2n
Buten-2 molekulunda neçə ədəd siqma rabitə var?
A) 7
B) 9
C) 10
D) 11
E) 8
Dien karbohidrogenlərinin ümumi formulunu göstərin:
A) A) CnH2n
B) C) CnH2n-2
C) D) CnH2n-6
D) B) CnH2n+2
E) E) CnH2n-1
Dien karbohidrogenində ən azı neçə karbon olur?
A) 2
B) 3
C) 1
D) 4
Etilenin kimyevi formulunu gösterin:
A) C2H10
B) C2H8
C) C2H2
D) C2H4
E) C2H6
Metanın neçə dərəcədə parcalanmasından etilen alınar?
A) 1000
B) 400-525
C) 1500
D) 600-700
E) 550-650
Etilenin su ilə reaksiyasından hansı maddə alınır
A) Qlükoza
B) sirkə turşusu
C) Etil spirti
D) polietilen
E) Etilenepoksid

Bugün 2 ziyaretçi (22 klik) kişi burdaydı!

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=